Update vanuit de fractie Utrecht-stad: standplaatsen, windmolens en buurtparticipatie

Update vanuit de fractie Utrecht-stad: standplaatsen, windmolens en buurtparticipatie

31 mrt 2023 11:42:06 UTC
Meer inspraak

English below

Het blijkt vaak niet eenvoudig voor de gemeente om helder te communiceren over haar plannen. De afgelopen weken heeft dit geleid tot diverse spannende debatten in de gemeenteraad. Bloemen-, kaas- en visverkopers in Utrecht voelen zich overrompeld door het nieuws dat ze mogelijk hun vaste standplaats verliezen. De gemeenteraad werd daarnaast verrast door een brief van de wethouder waarin het plotseling leek alsof er windmolens in een woonwijk zouden komen.

In de provincie Utrecht zijn er nog onvoldoende windmolens gepland. Daarom heeft de provincie alle gemeenten gevraagd of er nog kansen zijn voor meer windmolens binnen hun gebied. Het antwoord van Utrecht deed veel mensen schrikken, omdat de brief het dorp Haarzuilens aanwees als “zoekgebied” terwijl dat eerder niet zo was besproken. De energietransitie heeft geen baat bij onduidelijkheid. Volt vindt het belangrijk dat de gemeente geen verwarring zaait over haar plannen, zodat Utrechters weten waarop ze kunnen rekenen. We hebben een motie van afkeuring van de VVD niet gesteund, maar wel de wethouder opgeroepen om voortaan transparanter te communiceren.

Het nieuws dat ijssalon Venezia wellicht moet sluiten, heeft veel Utrechters de afgelopen weken geschokt. Al tien jaar geleden heeft de gemeente besloten dat alle marktverkopers in de stad zich in 2023 opnieuw moesten inschrijven voor hun standplaats. Dit betekent dat sommigen hun plek zullen verliezen, waar ze soms al drie generaties lang kaas of bloemen verkopen. De wethouder stelde voor om de standplaatsen via loting opnieuw toe te wijzen. Wij hebben ons hiertegen verzet, samen met bijna alle andere partijen. Komende maand debatteren we opnieuw over de plannen en zullen we vragen om een betere beoordeling van de nieuwe toewijzingen.

Vorige maand organiseerden we ook onze eerste fractieborrel. Tijdens deze avond kwamen Volt-leden uit heel Utrecht naar het stadhuis om mee te denken over actuele onderwerpen in de raad. We hebben veel waardevolle ideeën gehoord, waarmee we de komende periode aan de slag gaan. De volgende fractieborrel staat al gepland: noteer 10 mei alvast in jullie agenda; en volledige uitnodiging volgt later. Mocht je in de tussentijd iets met de fractie willen delen of bespreken, dan kun je ons altijd bereiken op volt@utrecht.nl.

De komende weken gaan we aan de slag met buurtparticipatie bij herinrichting, zoals bij de Weerdsingel, de Votulast-route en de Willem van Noortstraat, en met de impact van de Europese Kaderrichtlijn Water. De gemeente presenteert binnenkort de visie Stadswater, een uitgelezen moment om aandacht te vragen voor schoon water in de stad. We houden jullie op de hoogte!

English

Update from the Utrecht city fraction: pitches, windmills and neighbourhood participation

^

It often proves difficult for the municipality to communicate clearly about its plans. In recent weeks, this has led to several exciting debates in the city council. Flower, cheese and fish sellers in Utrecht felt overwhelmed by the news that they might lose their permanent stands. In addition, the city council was surprised by a letter from the alderman in which it suddenly seemed that wind turbines would be erected in a residential area.

In the province of Utrecht, not enough wind turbines are planned yet. Therefore, the province has asked all municipalities whether there are still opportunities for more wind turbines within their area. Utrecht's answer startled many people, as the letter designated the village of Haarzuilens as a "search area" when it had not previously been discussed that way. The energy transition does not benefit from ambiguity. Volt thinks it is important that the municipality does not create confusion about its plans, so that Utrechters know what they can count on. We did not support a motion of censure by the VVD, but did call on the alderman to communicate more transparently from now on.

The news that the Venezia ice-cream parlour may have to close has shocked many Utrechters in recent weeks. Ten years ago, the municipality decided that all market vendors in the city had to re-register for their stalls in 2023. This means that some will lose their spot, where they have been selling cheese or flowers, sometimes for three generations. The councillor proposed to reallocate the stalls by drawing lots. We opposed this, along with almost all other parties. Next month, we will debate the plans again and ask for a better assessment of the new allocations.

Last month, we also organised our first group drink. During this evening, Volt members from all over Utrecht came to the city hall to think along about current topics in the council. We heard many valuable ideas which we will use in the coming period. The next group drink is already planned: mark 10 May in your diaries; a full invitation will follow later. Should you wish to share or discuss anything with the group in the meantime, you can always reach us at volt@utrecht.nl.

In the coming weeks, we will be working on neighbourhood participation in redevelopment, such as at Weerdsingel, the Votulast route and Willem van Noortstraat, and on the impact of the European Water Framework Directive. The municipality will soon present the City Water Vision, an excellent time to draw attention to clean water in the city. We will keep you posted!