Wat speelde de afgelopen tijd in de raad?

Wat speelde de afgelopen tijd in de raad?

12 jul 2023 20:48:46 UTC
Verkiezingen

Een sociaal Utrecht

De afgelopen weken stonden in het teken van de voorjaarsnota, dit is een vooruitblik voor de begrotingen voor de komende jaren. Het belangrijkste punt van deze voorjaarsnota is de keuze van het college om de financiële tekorten binnen de Jeugdzorg en WMO binnen het sociale domein op te lossen. Gezien de mogelijke gevolgen hiervan hebben wij samen met andere partijen ervoor gepleit dat als deze financiële tekorten niet binnen de Jeugdzorg en WMO opgelost kunnen worden, er ook breder in de begroting bezuinigd moet worden. Dit met het idee dat de gevolgen van de bezuinigingen niet de meest kwetsbare Utrechters mag raken die de gemeente het hardst nodig hebben.

Het ander groot thema is schoon en veilig sekswerk in Utrecht. Sekswerkers wachten al lang op meer legale mogelijkheden om hun beroep uit te oefenen in de stad. Sekswerk is een legaal beroep en waarvoor ruimte moet zijn in Utrecht. Wij zetten ons daarom vol in om het proces van het vinden van geschikte locaties te versnellen. Onder andere met de moties: Locaties vinden zichzelf niet en houd het Zandpad beschikbaar voor sekswerk. Daarbij hebben wij ook met succes bepleit voor informele zorg en ontmoetingsplekken voor sekswerkers.

Ook hebben wij hard gemaakt voor jonge cultuurmakers, de toegankelijkheid van projecten in de openbare ruimte voor mindervaliden en gelijke kansen voor mannen en vrouwen bij teamsporten.

Een duurzaam Utrecht

In Utrecht zetten wij ons vol in op het gebied van duurzaamheid. Eerder hebben we het college al opgeroepen om in te zetten op een klimaatneutraal Utrecht in 2040. En dat hebben we nogmaals gedaan naar aanleiding van het nieuwe coalitieakkoord van de Provincie Utrecht waarin de ambitie staat om in 2040 klimaatneutraal te zijn.

Een duurzaam Utrecht gaat ook over energie. In het klimaatakkoord en de aankomende warmtewet is vastgelegd dat minimaal 50% lokaal eigendom (elektriciteit) en minimaal 50% publiek eigendom (warmte) moet zijn. Wij zijn bezig met het schrijven van een initiatiefvoorstel hoe deze landelijke regelgeving te laten landen in lokaal beleid en hoe we om willen gaan met lokale energie-initiatieven. Daarover later meer!

Tot slot blijven we ons inzetten op het toevoegen van bomen en ander groen, kappen met kappen en hebben we met succes een motie ingediend voor het verduurzamen van erfgoed.

Een bewoonbaar Utrecht

Rond het Lucasbolwerk is veel overlast in de vorm van criminaliteit, mishandelingen en aanrandingen. Veelal door verslaafden. Daarom heeft de burgemeester voorgesteld om het gebruik van harddrugs in de openbare ruimte te verbieden om de huidige overlast terug te dringen en te proberen om de toegang van gebruikers tot zorg te verbeteren. Tegelijkertijd wordt de maatregel op het gebied van veiligheid en zorg betwist. Na overleg met verschillende zorgorganisaties hebben wij een amendement ingediend om het verbod op harddrugsgebruik in de openbare ruimte over één jaar te evalueren, welke is aangenomen.

Utrecht groeit en dat zien we aan de vele plannen om woningen te bouwen en gebieden te ontwikkelen. Daarbij merken we keer op keer dat vooral omwonenden niet goed betrokken worden, waardoor er kansen worden gemist om de plannen beter te maken en het draagvlak minder is. De raad wil dit proces aanpassen en daarom hebben we al met projectontwikkelaars, grondeigenaren, ondernemers, ambtenaren en bewoners gesproken om van hen te horen wat beter kan. Dit is ook een kans om participatie echt een plek te geven. Daar zet Volt zich dan ook vol(t) voor in!

Een betrokken Utrecht

Utrecht gaat een burgerberaad organiseren over het vuurwerkverbod. Gezien uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de Utrechters voor een dergelijk verbod is en zorgen over bijvoorbeeld het klimaat en wonen door veel Utrechters als veel urgenter worden gezien, hebben we ervoor gepleit om het eerste burgerberaad over de invulling van de klimaatvisie Utrecht te laten gaan. Helaas is dit verworpen.