Een lobbyregister voor de Utrechtse politiek dankzij Volt

Een lobbyregister voor de Utrechtse politiek dankzij Volt

16 nov 2022 20:46:11 UTC
Charlotte met vlag

English below

Afgelopen week vond in het Utrechtse stadhuis het jaarlijkse begrotingsdebat plaats, een soort Algemene Beschouwingen van de gemeente. Tijdens dat debat heeft de Volt-fractie een motie ingediend over een lobbyregister. Eerder vroeg Volt ook in de Tweede Kamer al om zo’n register. In Utrecht is het voorstel van Volt aangenomen! Het Utrechtse stadsbestuur gaat nu uitwerken hoe zo’n register er in de praktijk uit zou kunnen zien.

Overal in Nederland en Europa zet Volt zich in voor een transparante politiek. Daar hoort ook bij dat politici open zijn over met wie ze praten. Zo kan iedereen zien wat er gebeurt in de “achterkamertjes” van de politiek. Daarom pleit Volt voor een lobbyregister, waarin je kunt zien met wie een politicus contact heeft. Volt vindt dat zo’n register zou moeten bestaan voor ministers, wethouders, burgemeester, en verkozen politici zoals Kamerleden en raadsleden.

Want: wie toegang heeft tot de politiek, heeft invloed. De lobby rondom klimaat en energie ligt al jaren onder een vergrootglas. Organisaties zoals Lobbywatch maken zich grote zorgen over de invloed die grote bedrijven hebben op het klimaatbeleid van de Nederlandse regering. En ook in Utrecht speelt deze discussie, bijvoorbeeld rond de Rijnenburgpolder. Praat een partij met alleen de tegenstanders van windmolens, of ook met de voorstanders? En hoeveel gesprekken heeft een wethouder met de grote projectontwikkelaars? Een lobbyregister zou zulke vragen kunnen beantwoorden.

Met de motie van Volt is een grote stap gezet: de gemeenteraad steunt een lobbyregister, en het stadsbestuur heeft gezegd bereid te zijn een voorstel uit te werken. Het register is er nu dus nog niet. Eerst moeten een heel aantal praktische vragen worden beantwoord, zoals: hoe zorgen we dat het register niet een enorme papieren draak wordt? Volgend jaar wordt het uitgewerkte plan aan de gemeenteraad voorgelegd.

English translation

A lobby register for Utrecht politics thanks to Volt

^

Last week the annual budget debate, a kind of council budget, took place in Utrecht city hall. During that debate, the Volt group tabled a motion on a lobby register. Earlier, Volt also asked for such a register in the Dutch parliament. In Utrecht, Volt's proposal was adopted! The Utrecht city council will now work out what such a register could look like in practice.

Across the Netherlands and Europe, Volt is committed to transparent politics. That includes politicians being open about who they talk to. That way, everyone can see what happens in the 'back rooms' of politics. That is why Volt advocates a lobby register, where you can see who a politician is in contact with. Volt thinks such a register should exist for ministers, municipal executives, mayors, and elected politicians such as MPs and councillors.

Because: those with access to politicians have influence. Lobbying around climate and energy has been under a magnifying glass for years. Organisations such as Lobbywatch are very concerned about the influence large companies have on the Dutch government's climate policy. And this discussion is also relevant in Utrecht, for example around the Rijnenburgpolder. Does a party talk to only the opponents of windmills, or also to the proponents? And how many talks does a council executive have with the major project developers? A lobby register could answer such questions.

Volt's motion is a big step forward: the city council supports a lobby register, and the city council has said it is willing to work out a proposal. So the register is not there yet. A whole host of practical questions need to be answered first, such as: how do we make sure the register does not become a huge paper dragon? The worked-out plan will be presented to the city council next year.