Amos de Jong en Anneloes Blextoon officieel beëdigd als Statenlid

Amos de Jong en Anneloes Blextoon officieel beëdigd als Statenlid

31 mrt 2023 10:30:13 UTC - Anneloes Blekxtoon, Amos de Jong
Anneloes en Amos beëdigd

English below

Beste Volt-vrienden,
Wat een mooi resultaat hebben we 15 maart samen behaald! Met een dikke twee zetels neemt Volt zitting in de Provinciale Staten van Utrecht. Op vrijdag 24 maart maakte de voorzitter van het centraal stembureau de officiële uitslag bekend en op woensdag 29 maart was de formele beëdiging. Wij mogen ons nu dus officieel Statenlid noemen voor Volt, met trots!
Bedankt voor al jullie support en inspanningen. Heel veel leden hebben zich ingezet om de campagne een succes te maken en familie en vrienden aangespoord om op Volt te stemmen. De succesvolle uitslag komt jullie allemaal toe en was zonder jullie niet mogelijk geweest. Wij ervaren de betrokkenheid bij de beleidsvorming, onze congressen en bijeenkomsten, en de campagne als een sterke motivatie om er de komende vier jaar een zichtbaar succes van te maken. Volt groeit en Volt heeft toekomst, met en dankzij jullie allemaal!

Praat mee
Laten we het momentum vasthouden. Wij willen graag samen met de vereniging het Volt-geluid binnen de Staten kleur geven en versterken. Dit doen we onder andere met ons sterke beleidsteam: meld je aan als je het leuk vindt om mee te denken, mee te schrijven en mee te praten (stuur een e-mail naar utrecht@volteuropa.org). Daarnaast doen we dat ook tijdens ledenbijeenkomsten die het bestuur gaat organiseren. Tot slot willen we bij voldoende interesse als fractie ook periodiek een bijeenkomst op het provinciehuis organiseren om met jullie in gesprek te gaan over de onderwerpen die voor Volt belangrijk zijn. We kijken ernaar uit het gesprek met elkaar voort te zetten. Zo werken we samen aan een duurzamer Utrecht en tegelijkertijd aan de groei van onze Europese beweging Volt.

Sterkte ondersteuning
De fractie is inmiddels gevormd en heeft er ook al een teamdag op zitten waar we de strategie voor de komende tijd hebben geschreven. De fractie bestaat uit twee teams: een team politiek met de Statenleden, commissieleden en de fractiemedewerker (vacature), en een team beleidsadviseurs met Jacoline Kool, Josée Hansen en Elly van Drunen. Onze commissieleden zijn Wouter Limmen en Luuk van Lunteren; zij worden woensdag 19 april beëdigd. We zijn momenteel met elkaar de dossiers aan het verdelen en de portefeuilles aan het samenstellen. Daarnaast blijven de overige kandidaten op de lijst (Beau, Daan) actief betrokken in verschillende rollen en krijgen we inhoudelijke steun van de beleidsgroep, naast de overige Volt-fracties (Utrecht Stad, andere provincies, Tweede Kamer, Eerste Kamer, Europees Parlement). We zijn erg blij met zo'n sterk team.


Coalitie
De coalitievorming is tegelijkertijd in volle gang. De grote winnaar BBB heeft Danny de Vries als verkenner aangesteld. Hij heeft inmiddels met alle partijen een eerste gesprek gehad. Deze week heeft de verkenner met een aantal partijen een tweede gesprek gevoerd; daarna zal hij de uitkomst daarvan aan de Staten rapporteren. Wij hebben in ons gesprek aangegeven dat we graag zien dat de provincie zichtbare progressie gaat boeken de komende vier jaar, met name op klimaat en beleid, op basis van actieve participatie door burgers en belangengroepen. De rode draad van ons betoog is verbinden en doorpakken. Dit komt ook terug in onze bijdrage aan het duidingsdebat (speech Amos terug te zien op internet, rond minuut 43).

Tot zover. We kijken uit naar onze volgende ontmoeting!

Hartelijke groeten,

Amos & Anneloes

English

Amos de Jong and Anneloes Blextoon officially sworn in as States members

^

Dear Volt friends,

What a great result we achieved on 15 March! Volt has taken two seats in the Provincial Council of Utrecht. On Friday 24 March, the chairman of the central electoral committee announced the official results and the formal swearing-in took place on Wednesday 29 March. So we can now officially call ourselves States members for Volt, with pride!

Thank you for all your support and efforts. Many members worked hard to make the campaign a success and encouraged family and friends to vote for Volt. The successful result belongs to all of you and would not have been possible without you. We experience the involvement in policy-making, our congresses and meetings, and the campaign as a strong motivation to make the next four years a visible success. Volt is growing and Volt has a future, with and thanks to all of you!

Join the conversation

Let's keep the momentum going. Together with the association, we would like to colour and strengthen the Volt sound within the States. One way we do this is with our strong policy team: sign up if you like to think, write and talk with us (send an e-mail to utrecht@volteuropa.org). We also do this during member meetings that the board will organise. Finally, if there is sufficient interest, we as a group also want to organise periodic meetings at the provincial authority  building to discuss with you the issues important to Volt. We look forward to continuing the conversation with each other. In this way we can work together towards a more sustainable Utrecht and at the same time towards the growth of our European movement Volt. 

Strong support

The group is now formed and has already had a team day where we wrote the strategy for the coming period. The group consists of two teams: a political team with the MPs, committee members and the group assistant (vacancy), and a policy advisor team with Jacoline Kool, Josée Hansen and Elly van Drunen. Our committee members are Wouter Limmen and Luuk van Lunteren; they will be sworn in on Wednesday 19 April. We are currently working together to divide the files and compile the portfolios. In addition, the other candidates on the list (Beau, Daan) remain actively involved in various roles and we receive substantive support from the policy group, in addition to the other Volt fractions (Utrecht City, other provinces, Lower House, Senate, European Parliament). We are very happy to have such a strong team.  

Coalition

Coalition formation is also in full swing. The big winner BBB has appointed Danny de Vries as a scout. He has now had initial talks with all parties. This week, the scout held a second meeting with a number of parties; after that, he will report the outcome to the States. We indicated in our conversation that we would like to see the province make visible progress over the next four years, especially on climate and policy, based on active participation by citizens and interest groups. The common thread of our argument is connecting and moving forward. This is also reflected in our contribution to the interpretation debate (speech Amos can be seen on the internet, around minute 43). 

So far. We look forward to our next meeting! 

Kind regards,